Amsterdam
Grachten Amsterdam
Grachtenpanden Amsterdam
Vondelpark
Tulpen
Grachtenpanden Amsterdam
Schiphol
Gracht Amsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Consument: opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • Aankoopmakelaar: Gedévri; de (rechts)persoon die krachtens de opdrachtbevestiging de opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling aanvaardt;
 • Opdracht: overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Onder dienstverlening wordt verstaan: de bemiddeling met betrekking tot het zoeken, de koop en nieuwbouwbegeleiding van onroerende zaken (art. 10 e.v.). Onder onroerende zaken worden ook beperkte rechten op onroerende zaken verstaan zoals erfpacht en opstal;
 • Courtage: het loon dat verschuldigd is ter zake van bemiddeling met betrekking tot de koop van onroerende goederen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene consumentenvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en de makelaar, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden. Welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd en met volledige terzijdestelling van algemene- of inkoopsvoorwaarden van de opdrachtgever.

 

Artikel 3 Algemeen en persoonlijk aanbod

 • Het algemene aanbod van de makelaar aan de consument bevat een duidelijke omschrijving van de dienstverlening die de consument in kwestie mag verwachten. Het algemene aanbod bevat tevens de courtage voor de dienstverlening en de overige condities waaronder de dienstverlening wordt verricht;
 • Na kennisneming van het algemene aanbod door de consument, biedt de makelaar de consument de gelegenheid daarover met de aankoopmakelaar in onderhandeling te treden om tot een persoonlijk aanbod te komen;
 • De aankoopmakelaar draagt er zorg voor dat het uiteindelijke persoonlijke aanbod schriftelijk of elektronisch in een opdrachtformulier wordt vastgelegd, waarin naar de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt verwezen;
 • Het persoonlijk aanbod dan wel het algemene aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden;
 • Bij het ontbreken van een door de consument ondertekende schriftelijke of van de consument afkomstige elektronische opdracht heeft de aankoopmakelaar geen recht op betaling van de courtage of kosten, tenzij de aankoopmakelaar het bestaan van de opdracht bij betwisting kan bewijzen.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de opdracht

De opdracht komt tot stand door aanvaarding van het algemeen of het persoonlijk aanbod door de consument.

 

Artikel 5 Duur van de opdracht

Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, loopt de opdracht voor zes maanden vanaf datum tekenen opdracht tot dienstverlening. Na afloop van deze termijn mag de aankoopmakelaar de aangenomen opdracht tot dienstverlening beëindigen, zonder dat er schadevergoeding verschuldigd is.

 

Artikel 6 Einde van de opdracht

 • De opdracht eindigt door: vervulling van de opdracht door de aankoopmakelaar, tenzij er sprake is van een contract dat naar zijn aard een doorlopend karakter heeft;
 • Intrekking van de opdracht door de consument;
 • Teruggaaf van de opdracht door de aankoopmakelaar;
 • Ontbinding door één van beide partijen;
 • Overlijden van de consument.
 • De aankoopmakelaar heeft de opdracht vervuld zodra de beoogde overeenkomst tussen de betreffende partijen als gevolg van door aankoopmakelaar verleende diensten tot stand is gekomen. Bij koop van een woning door een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is pas sprake van een tot stand gekomen overeenkomst als de koop is vastgelegd in een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst. Het vervuld zijn doet niet af aan de uit die opdracht voortvloeiende verplichting van de aankoopmakelaar om de consument bij de afwikkeling te begeleiden. Bij overeenkomsten waarvan de definitieve totstandkoming of verplichting tot uitvoering krachtens een tot de overeenkomst behorend beding afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk.
 • Een opdracht kan te allen tijde en zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen, worden ingetrokken. De consument is ter zake van een intrekking nimmer schadeplichtig. De aankoopmakelaar heeft ter zake wel recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten zoals bedoeld in artikel 16 en, indien en voor zo ver bij het verstrekken van de opdracht overeengekomen, op een deel van de courtage. Het intrekken van een opdracht dient schriftelijk of elektronisch te geschieden.
 • Indien een consument één maand of langer niet op enige communicatie van de aankoopmakelaar reageert, mag de aankoopmakelaar de opdracht tot dienstverlening beëindigen en zal de consument direct aan de aankoopmakelaar de in opdracht tot dienstverlening genoemde opstart, c.q. intrekkingskosten verschuldigd zijn.
 • De aankoopmakelaar kan de opdracht teruggeven op grond van gewichtige redenen. Als gewichtige reden wordt in ieder geval beschouwd de in artikel 11 beschreven situatie dan wel een ernstige verstoring van de relatie tussen de aankoopmakelaar en de consument. De teruggaaf door de aankoopmakelaar dienst schriftelijk of elektronisch te geschieden.
 • Een opdracht kan worden ontbonden wanneer aan de kant van de wederpartij sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen. Onder “wederpartij” wordt hier verstaan de wederpartij van de aankoopmakelaar (dit is: de consument/opdrachtgever) dan wel de wederpartij van de consument (dit is: de aankoopmakelaar). De verklaring tot ontbinding dient bij voorkeur schriftelijk of elektronisch te geschieden.
 • Als datum voor beëindiging van de opdracht geldt de datum waarop de aankoopmakelaar, respectievelijk de consument de (schriftelijke of elektronische) mededeling inzake de intrekking teruggaaf, ontbinding of overlijden ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum.

 

Artikel 7 Omzetbelasting opeisbaarheid

 • De courtage en de bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW);
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 14, zijn alle vorderingen wegens verschuldigde courtage of kosten direct opeisbaar zodra de opdracht is vervuld, dan wel de opdracht om andere redenen eindigt.

 

Artikel 8 Algemene verplichtingen van de aankoopmakelaar

 • De aankoopmakelaar voert de aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen uit en met inachtneming van de belangen van de consument. Tenzij anders overeengekomen, mag de aankoopmakelaar de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder zijn/haar verantwoording laten uitvoeren;
 • De aankoopmakelaar houdt de consument regelmatig op de hoogte van de vorderingen. De aankoopmakelaar geeft aan de consument aan op welke wijze de consument op de hoogte gehouden zal worden;
 • De aankoopmakelaar stuurt de consument een behoorlijk gespecificeerde factuur waarin een redelijke betalingstermijn wordt vermeld. Indien de consument niet binnen in de factuur gestelde termijn betaalt, stuurt de aankoopmakelaar een betalingsherinnering waarin de consument de gelegenheid wordt geboden alsnog binnen twee weken na ontvangst van de herinnering te betalen;
 • De aankoopmakelaar is verplicht zijn aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming dan wel uit onrechtmatige daad afdoende te verzekeren en verzekerd te houden. Indien ná een bouwkundige keuring nog verborgen gebreken aan de oppervlakte komen, is de aankoopmakelaar op geen enkele wijze verantwoordelijk. Wel heeft de aankoopmakelaar ten opzichte van de consument een zorgplicht en zal de aankoopmakelaar de consument bijstaan en van advies dienen, alsmede met de juiste rechtspersoon in contact brengen in verband met een eventuele gerechtelijke procedure.

 

Artikel 9 Algemene verplichtingen van de consument

 • De consument verschaft de makelaar naar beste weten en kunnen de informatie die de aankoopmakelaar nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht;
 • De consument betaalt de aankoopmakelaar voor de dienstverlening conform de gemaakte afspraken binnen de in de factuur genoemde betalingstermijn. Indien de consument dat nalaat en in verzuim is, is de aankoopmakelaar gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen;
 • De aankoopmakelaar is na verloop van de in artikel 8 genoemde termijn van twee weken bevoegd om zonder in ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag. De daaraan in redelijkheid verbonden (buiten)gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de consument, tenzij de rechter anders beslist;
 • In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van al het verschuldigde uit welke hoofde dan ook.

 

Artikel 10 Opdracht tot bemiddeling, deeldiensten

De kern van een opdracht tot bemiddeling betreft het geven van advies over en het voeren van onderhandelingen. Daarnaast staan, tenzij anders overeengekomen, de opdrachtgever uit hoofde van een opdracht tot bemiddeling onder meer de volgende deeldiensten ter beschikking:

 • Bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;
 • Verzorging en begeleiding van bezichtigingen;
 • Verzorging en begeleiding bij aankoop van een nieuwbouwwoning;
 • Beoordeling van de waarde van de betreffende onroerende zaak door een beëdigd taxateur;
 • Besteding van aandacht aan de juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;
 • Begeleiding bij de afwikkeling.
 • Voor deze deeldiensten kan ook apart een opdracht worden verstrekt, bijvoorbeeld aan een bouwkundig inspecteur. Op deeldiensten zijn deze voorwaarden van toepassing voor zover de aard van die bepalingen zich daar niet tegen verzet. Voor alle in dit artikel genoemde vormen van dienstverlening geldt, dat de aankoopmakelaar tijdens op direct voorafgaand aan de opdracht, de onroerende zaak minimaal éénmaal bezichtigd moet hebben.

 

Artikel 11 Verplichtingen van de aankoopmakelaar

 • De aankoopmakelaar dient zich te onthouden van het aanvaarden van meer dan één bemiddelingsopdracht met betrekking tot één en dezelfde onroerende zaak. Indien er eerder een bemiddelingsopdracht is ontvangen betreffende een bepaalde onroerende zaak, kan een nieuwe opdracht pas aangenomen worden nadat de eerste opdracht aantoonbaar is beëindigd.
 • Indien uit wee of meer lopende bemiddelingsopdrachten door de aankoopmakelaar diensten moeten worden verleend met betrekking tot een zelfde onroerende zaak, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het beland van de andere opdrachtgever, dan dient de aankoopmakelaar dit schriftelijk of elektronisch te melden aan zijn opdrachtgevers. De aankoopmakelaar is in dat geval verplicht om, uiterlijk op het moment dat het stadium van onderhandelingen met de verkopende partij door één van beide opdrachtgevers wordt bereikt, overleg te voeren met de opdrachtgevers. Dit overleg dient er toe te leiden dat één van de opdrachten wordt opgeschort dan wel beëindigd. Het is de aankoopmakelaar dus niet toegestaan om betreffende eenzelfde onroerende zaak, aan meer dan één opdrachtgever diensten te verlenen wanneer het verlenen van de dienst aan de ene opdracht in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, ongeacht de wensen van de betrokkene;
 • De consument wiens bemiddelingsopdracht op grond van het in het vorige beschrevene wordt beëindigd, is de aankoopmakelaar geen enkele vergoeding hoe ook genaamd, verschuldigd met uitzondering van eventuele kosten zoals genoemd in artikel 16 die de aankoopmakelaar reeds in opdracht van de consument heeft gemaakt;
 • De aankoopmakelaar is niet gerechtigd tot het sluiten van overeenkomsten namens de consument, tenzij deze hiertoe schriftelijke of elektronische volmacht heeft verleend;
 • De aankoopmakelaar houdt zich bij het uitvoeren van de opdracht aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT).

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid en verjaring

 • Door de bij Gedévri werkzame personen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de in artikel 8 bedoelde verzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis;
 • Indien en voor zover geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekering om redenen die liggen buiten de specifieke omstandigheden van het dan voorliggende schadevoorval, is iedere aansprakelijkheid van de aankoopmakelaar beperkt tot het bedrag van de in rekening gebrachte courtage, zulks tot maximaal en te allen tijde en onder welke omstandigheden dan ook tot een bedrag van euro 25.000,–.
 • Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de consument jegens de aankoopmakelaar en de voor de aankoopmakelaar werkende personen in verband met door de aankoopmakelaar verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval zodra een periode van vier maanden is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 13 Verplichtingen van de consument

Het is de consument, behoudens andersluidende afspraken, niet toegestaan buiten de aankoopmakelaar om overeenkomsten tot stand te brengen, onderhandelingen te voeren, gebruik te maken van soortgelijke diensten van anderen en/of activiteiten te ontplooien, die de aankoopmakelaar bij het vervullen van de bemiddelingsopdracht kunnen belemmeren of de activiteiten kan doorkruisen.

 

Artikel 14 Courtage

 • De consument is de aankoopmakelaar courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de bemiddelingsopdracht een overeenkomst met betrekking tot een onroerende zaak tot stand komt. Dit geldt ook indien de overeenkomst niet het gevolg is van de door de aankoopmakelaar verleende diensten, tenzij het een opdracht betreft van een opdrachtgever-koper of –huurder en deze koopt of huurt buiten het gebied waarop de opdracht betrekking heeft. Onder totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door de opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt;
 • Tenzij anders overeengekomen is courtage ter zake van bemiddeling bij koop van een onroerende zaak eerst opeisbaar ten tijde van de juridische levering van de onroerende zaak bij de notaris zonder dat de consument over de periode tussen de verschuldigdheid van de courtage en de opeisbaarheid daarvan rente is verschuldigd aan de aankoopmakelaar.
 • Na beëindiging van de bemiddelingsopdracht als bedoeld in artikel 6, is de consument geen courtage verschuldigd indien er een overeenkomst met betrekking tot een onroerende zaak tot stand komt, tenzij: a) de consument heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 13; b) de aankoopmakelaar genoegzaam bewijs levert dat de totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot de onroerende zaak het gevolg is van dienstverlening van de aankoopmakelaar aan de consument tijdens de looptijd van de opdracht;
 • Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het recht op courtage daarvan afhankelijk, tenzij één van de partijen of beide de betreffende voorwaarde niet overeenkomstig de strekking hanteren;
 • Wanneer een tot stand gekomen koopovereenkomst door gebruikmaking door de koper van de wettelijke bedenktijd (artikel 7:2 BW) wordt beëindigd, vervalt het recht op courtage met betrekking tot deze overeenkomst;
 • Wanneer een courtageverplichting ontstaat, overeenkomstig het bepaalde eerder in dit artikel, heeft de aankoopmakelaar recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de courtage. Bij de bepaling hiervan wordt rekening gehouden met reeds door de makelaar verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de consument daarvan heeft en de grond waarop de overeenkomst is beëindigd;
 • Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst niet tot uitvoering komt, behoudt de aankoopmakelaar recht op volledige courtage, tenzij de niet-uitvoering het gevolg is van toerekenbaar tekortkomen (wanprestatie) van de aankoopmakelaar.

 

Artikel 15 Berekening courtage aankoop

 • De courtage wordt berekend op grondslag van wat partijen overeengekomen zijn. Voor zover partijen geen grondslag voor de berekening van de courtage zijn overeengekomen, gelde de navolgende leden van dit artikel:
 • De courtage wordt als volgt berekend: een vast bedrag behorende bij de opdracht tot dienstverlening plus een overeengekomen 15% over het verschil tussen de vraagprijs en de koopsom van de onroerende zaak inclusief 21% BTW. Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken geldt een andere nader tussen partijen over een te komen courtage;
 • Onder vraagprijs wordt verstaan het bedrag waarvoor de verkopende partij de onroerende zaak te koop aanbiedt. Onder koopsom wordt verstaan het bedrag dat de koper aan de verkoper verschuldigd is, exclusief de kosten en rechten die op de overdracht vallen, zoals overdrachtsbelasting, notariële kosten en kadastrale rechten;
 • Indien over de koopsom BTW verschuldigd is, dan wel deze in de koopsom is begrepen, dan wordt de courtage mede berekend over het bedrag inclusief genoemde belasting tenzij de koper gerechtigd is om de BTW in aftrek te brengen.

 

Artikel 16 Kosten

Tenzij anders overeengekomen, vergoedt de consument bij opdracht voor bemiddeling bij koop of huur de kosten die de aankoopmakelaar ten behoeve van de consument maakt. Ten aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan, dient de aankoopmakelaar van te voren met de consument overleg te plegen en afspraken daaromtrent schriftelijk of elektronisch vast te leggen. Eén en ander geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking of anderszins.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en de aankoopmakelaar is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de aankoopmakelaar worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

 

Artikel 18 Afwijking

Individuele afwijkingen van de algemene voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de aankoopmakelaar en de consument worden vastgelegd.